Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. A szolgáltató adatai:
  Cégnév: Thermal Land Kft.
  Székhely: 4031 Debrecen, Erőss L. u. 7.
  Cégjegyzékszám: 09-09-030000
  Adószám: 26501989-2-09
 1. Általános szabályok:
  (a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által 3395 Demjén, Tölgyfa u. 5. szám alatt üzemeltetett Barrico Thermal Hotel szálloda szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
  (b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.
 2. A szerződő fél:
  (a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
  (b) A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.
 1. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:
  (a) A vendég szóban, írásban - levélben, E-mailben - küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik.
  (b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés - foglalás - szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés - foglalás - írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

(c) A Szolgáltatónak jogában áll előleget kérni a Vendégtől, melynek mértéke 30-100%, (időszaktól függően) melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki. Ezzel válik a foglalás garantálttá.
(d) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
(e) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
(f) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
(g) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 1. A szolgáltatás lemondása:

(a) A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szolgáltatót. Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően 5 nappal van lehetőség. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke az alábbiak szerint kerül kiszámlázásra:

 • a visszaigazolt érkezés napját megelőző 5 napon belüli elállás esetén a kötbér összege a visszaigazolásban szereplő végösszeg 30%-a,
 • a visszaigazolt érkezés napját megelőző 2 napon belüli elállás esetén a kötbér összege a visszaigazolásban szereplő végösszeg 50%-a,

 a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege visszaigazolásban szereplő végösszeg 80%-a.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

(b) Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

Garantált foglalás esetében a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 8:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

(c) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei - így például akciós ajánlatai - foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 

 1. A szolgáltató által alkalmazott árak:
  (a) A szálloda szobaárai - Rack Rate - a szálloda recepcióján és a szállodai szobában kerülnek kihelyezésre, a szolgáltató által nyújtott egyéb a szállásszolgáltatástól eltérő szolgáltatások árai az adott szállodai részlegeken - így pl.: étterem, wellness - kerülnek kifüggesztésre, továbbá a szálloda honlapján is olvashatók, de azokról külön kérésre a recepción is felvilágosítás kapható.
  (b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
  (c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának - így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó - jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.
  (d) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
  (e) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.barricohotel.hu weboldalon is közzéteszi.
 2. Kedvezmények:
  (a) A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértékét az aktuális szezonban a szálloda honlapján tünteti fel.
  (b) Az (a) pontban meghatározott állandó kedvezmények melletti esetleges egyéb kedvezményekről szóló tájékoztatót a szálloda recepcióján és/vagy a szállodai szobában elhelyezett hirdetmény tartalmazza.
 1. A fizetés módja és annak garanciája:
  (a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
  (b) A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.

(c) A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként
1) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján a vendég bankszámláján zárolásra kerül,
2) a Szolgáltató igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére.

(d) A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti
1) készpénzben magyar forintban

2) a megrendelt szolgáltatás igénybevételét megelőzően banki utalással a szálloda bankszámlájára

3) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, Széchenyi pihenőkártya, cafeteria eszközök, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.

(e) Szolgáltató a vendég a szálloda vendéglátó és wellness egységeiben történő fogyasztását, igénybe vett, szobaárban nem szereplő szolgáltatásait a szobaszámlájára terheli.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
  (a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el - check in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig - check out - köteles elhagyni.
  (b) Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon a 9.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni vagy a meghatározott check out időpont után szeretné elhagyni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.
  (c) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
  1) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
  2) a vendég a szálloda rendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
  3) a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
  4) a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
  5) a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe a szálloda szolgáltatásait.
  6) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

(d) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.
(e) A vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
(f) A gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.

 1. Háziállat:
  (a) A Szolgáltató szálláshelyén háziállatok nem fogad.
 1. A szolgáltatások biztosítása:
  (a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából - különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák - nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.
  (b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:
  1) a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama - vagy az akadályoztatás megszűnéséig - egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.
  2) igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshely változást az általa megjelölt személlyel közölhesse.
  3) ingyenes transzfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.
  (c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.
 1. A vendég jogai:
  (a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
  (b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.
 1. A vendég kötelezettségei:
  (a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
  (b) a vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szállodájában.
  (c) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
  (d) a vendég saját ételt-italt a szolgáltató szállodájának vendéglátó egységeibe nem hozhat be.
 1. A vendég kártérítési felelőssége:
  (a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.
  (b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.
 1. A szolgáltató jogai:
  (a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.
  (b) vagyon és balesetvédelmi okokból a szálloda egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 4 hétig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.
 1. A szolgáltató kötelezettségei:
  (a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
  (b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.
 1. A szolgáltató kártérítési felelőssége:
  (a) a szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.
  (b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
  (c) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
  (d) a szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.
  (e) A Szolgáltató a szállodai szobában széfet biztosít a vendég részére, melynek használatára vonatkozó tájékoztató a széf mellett található. A széfet a Vendég kizárólagosan kezeli, ezért az ott tárolt értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  (f) a szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.
  (g) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
  (h) a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.
 1. A vendég betegsége, halála:
  (a) abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles a orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.
  (b) a vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.
 1. Titoktartás:
  (a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta - a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.
 1. Vis maior:
  (a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 1. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:
  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint bíróság, értékhatártól függően az Egri Városi Bíróság, illetve a Heves megyei Bíróság kizárólagosan illetékes.